კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

გამჭირვალე წესების შესაბამისი კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები

31 მარტის მდგომარეობით საბალანსო უწყისი

31 მარტის მდგომარეობით მოგება - ზარალის უწყისი

31 მარტის მდგომარეობით ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

31 მარტის მდგომარეობით ეკონომიკური მაჩვენებლები

31 მარტის მდგომარეობით ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

30 ივნისის მდგომარეობით საბალანსო უწყისი

30 ივნისის მდგომარეობით მოგება - ზარალის უწყისი

30 ივნისის მდგომარეობით ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

30 ივნისის მდგომარეობით ეკონომიკური მაჩვენებლები

30 ივნისის მდგომარეობით ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

31 მარტის მდგომარეობით საბალანსო უწყისი

31 მარტის მდგომარეობით მოგება - ზარალის უწყისი

31 მარტის მდგომარეობით ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

31 მარტის მდგომარეობით ეკონომიკური მაჩვენებლები

31 მარტის მდგომარეობით ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

30 ივნისის მდგომარეობით საბალანსო უწყისი

30 ივნისის მდგომარეობით მოგება - ზარალის უწყისი

30 ივნისის მდგომარეობით ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

30 ივნისის მდგომარეობით ეკონომიკური მაჩვენებლები

30 ივნისის მდგომარეობით ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

0
პროექტი
0
მომხმარებელი
0
რეიტინგი
0
პარტნიორი