კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

რეკვიზიტები

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"ს (სალიცენზიო მოწმობა#0110246), საქართველოს ეროვნული ბანკის 2008 წლის 29 იანვარს, #62 განკარგულებით მინიჭებული აქვს უფლება განუსაზღვრელი ვადით აწარმოოს „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით სამეწარმეო საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით.

სს "ხალიკ ბანკი საქართველო"ს საზედამხედველო ორგანოა საქართველოს ეროვნული ბანკი - www.nbg.gov.ge

 

სააქციო საზოგადოება "ხალიკ ბანკი საქართველო"

  • იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, 0171, კოსტავას ქ. 74 (ცენტრალური ფილიალი)
  • საფოსტო მისამართი - საქართველო, ქ. თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 40 (სათავო ოფისი)  
  • კონტაქტ-ცენტრი: ტელ.: +995 32 224 07 07, ფაქსი: +995 32 236 53 98, E-mail: info@hbg.ge
  • ბანკის კოდი: HABGGE22
  • საიდენტიფიკაციო კოდი: 205 236 537 

 

საკორესპოდენტო ანგარიშები

 ბანკის დასახელება

ქვეყანა 

რეკვიზიტები 

 

 ბანკის დასახელება

ქვეყანა 

რეკვიზიტები 

საქართველოს ეროვნულ ბანკი

საქართველო
თბილისი

SWIFT BIC: BNLNGE22
GEL: 900161805
USD: 900073605
EUR: 900073605
GBP: 900073605

 

Halyk Bank Kazakhstan

KAZAKHSTAN
Alma Ata

SWIFT BIC: HSBKKZKX
KZT: 000169043
USD: 001073167
EUR: 00173468
GBP: 000159859

ბანკი "ქართუ"

საქართველო
თბილისი

SWIFT BIC: CRTUGE22 
GEL: 153503
USD: 153513
EUR: 153513

 

NBK-Bank

RUSSIA
Chelyabinsk

USD: 30111840600000000905
EUR: 30111978200000000905
GBP: 30111810300000000905

საქართველოს ბანკი

საქართველო
თბილისი

SWIFT BIC: BAGAGE22
GEL: 897811300
USD: 897811300
EUR: 897811300
RUB: 897811300
GBP: 897811300

 

Deutsche Bank AG

GERMANY
Frankfurt

SWIFT BIC: DEUTDEFF
EUR: 100/9477779/00
GBP: 100/9477779/00

თი-ბი-სი ბანკი 

საქართველო
თბილისი

SWIFT BIC: TBCBGE22
220101830
GEL: 350300199
USD: 351300199
EUR: 351300199 

 

Deutsche Bank Trust Company Americas

USA
New York

SWIFT BIC: BKTRUS33
USD: 04439280

 

 

 

 

 

Unistream Bank

RUSSIA
Moscow

SWIFT

BIC: UMTNRUMM
USD: 30111840600000000037
EUR: 30111978200000000037
RUB: 30111810300000000037

საკორესპოდენტო ანგარიშები

სააქციო საზოგადოება

ქვეყანა: KAZAKHSTAN Alma Ata
ინფორმაცია:

SWIFT BIC: HSBKKZKX KZT: 000169043 USD: 001073167 EUR: 00173468 GBP: 000159859

0
პროექტი
0
მომხმარებელი
0
რეიტინგი
0
პარტნიორი